Απόλυση

Έχετε λάβει μια έκτακτη / απλή ειδοποίηση γραπτώς ή αυτοπροσώπως; Προκειμένου να επιβάλλετε τα δικαιώματά σας, χρειάζεστε άμεση νομική συνδρομή. Δεδομένου ότι η αίτηση προστασίας από απόλυση πρέπει να παραληφθεί από το δικαστήριο εντός 3 εβδομάδων από την παραλαβή της καταγγελίας. Για να επιβάλλετε τα δικαιώματά σας, είναι απαραίτητο να προστατέψετε την απόλυση. Μετά τη λήξη της περιόδου των 3 εβδομάδων, δεν μπορείτε να διεκδικήσετε αξιώσεις που προκύπτουν από τη λήξη.

Αποζημίωση απόλυσης

Η αποζημίωση απόλυσης είναι μια χρηματική αποζημίωση την οποία καταβάλλει ο εργοδότης με τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης για την απώλεια της εργασίας.
 Δικαίωμα σε αποζ. απόλυσης δεν υπάρχει, αφού αυτή είναι μια χρηματική αποζημίωση. Παρόλα αυτά αγωγές κατά της απόλυσης συχνά καταλήγουν - προ του δικαστηρίου και στα πλαίσια μίας σύγκρισης - σε μία συμφωνία καταβολής αποζημίωσης, ώστε να τερματιστεί η αγωγή.
 Αυτές οι αποζημιώσεις είναι συνήθως προϊόντα διαπραγμάτευσης. Το ύψος δε αυτών εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες. Συνήθως η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του τελευταίου πληρωμένου ακαθάριστου μισθού και της διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
 Παρόλα αυτά δεν υπάρχει μία δεδομένη συνάρτηση υπολογισμού της αποζημίωσης. Σε μία αρκετά διαδεδομένη συνάρτηση υπολογισμού, η αποζημίωση ανέρχεται στο μισό του τελευταίου ακαθάριστου μισθού για κάθε χρόνο απασχόλησης.
 
Παράδειγμα:
Διάρκεια απασχόλησης: 10 έτ
Ακαθάρ. μισθός:                3.000€
Υπολογισμός:
10*1500€(3000/2)=         15.000€ μικτά.
 
 Αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα υπολογισμού. Η αποζ. απόλυσης εξαρτάται φυσικά από την κάθε ξεχωριστή περίπτωση και δύναται να είναι υψηλότερη από το 1/2 του μηνιαίου μισθού ανά έτος, όχι όμως χαμηλότερη.