Αποζημίωση απόλυσης

Η αποζημίωση απόλυσης είναι μια χρηματική αποζημίωση την οποία καταβάλλει ο εργοδότης με τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης για την απώλεια της εργασίας.
 Δικαίωμα σε αποζ. απόλυσης δεν υπάρχει, αφού αυτή είναι μια χρηματική αποζημίωση. Παρόλα αυτά αγωγές κατά της απόλυσης συχνά καταλήγουν - προ του δικαστηρίου και στα πλαίσια μίας σύγκρισης - σε μία συμφωνία καταβολής αποζημίωσης, ώστε να τερματιστεί η αγωγή.
 Αυτές οι αποζημιώσεις είναι συνήθως προϊόντα διαπραγμάτευσης. Το ύψος δε αυτών εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες. Συνήθως η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του τελευταίου πληρωμένου ακαθάριστου μισθού και της διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
 Παρόλα αυτά δεν υπάρχει μία δεδομένη συνάρτηση υπολογισμού της αποζημίωσης. Σε μία αρκετά διαδεδομένη συνάρτηση υπολογισμού, η αποζημίωση ανέρχεται στο μισό του τελευταίου ακαθάριστου μισθού για κάθε χρόνο απασχόλησης.
 
Παράδειγμα:
Διάρκεια απασχόλησης: 10 έτ
Ακαθάρ. μισθός:                3.000€
Υπολογισμός:
10*1500€(3000/2)=         15.000€ μικτά.
 
 Αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα υπολογισμού. Η αποζ. απόλυσης εξαρτάται φυσικά από την κάθε ξεχωριστή περίπτωση και δύναται να είναι υψηλότερη από το 1/2 του μηνιαίου μισθού ανά έτος, όχι όμως χαμηλότερη.